Ozon a bezpečnost

Výše uvedené informace a popis nejsou návodem k použití přístroje O3 disinfector.

Je to dáno aktuální dobou a platnými normami, kde se musí výrobce chránit vůči zneužití. Proto zde ani v návodu nenaleznete doslovný popis, jak nejlépe ozonoterapii využít doma. Dle aktuálního stavu vědy je ozon především prezentován jako toxický plyn – nikoli jako levně dostupná dezinfekce a všelék na spoustu nemocí. Toxicita nastává při vysokých koncentracích a dávkách, které běžným provozem nabízených produktů nelze dosáhnout. Šikovný a vnímavý člověk, dokáže blahodárné účinky ozonu hojně využít ku prospěchu svému.

V lidském těle vytvářejí ozon bílé krvinky za účelem boje s nejrůznějšími infekcemi. Přesto je ozon jeden z nejtoxičtějších plynů, ale zároveň pro život na Zemi nepostradatelný.

Ozon je bezbarvý plyn s typickým zápachem. Zřetelný zápach ozonu připomínající chlor je dobře patrný a je tak přirozeným varováním. V přírodě se běžně vyskytuje v koncentracích od 0,001 do 0,125 ppm a ta je navíc ovlivněna teplotou a atmosférickým tlakem v daném místě.

Při vdechování je ozon rizikový už v malých koncentracích. Zdravotní potíže, jako je např. suchost sliznic, pálení očí a potíže s dýcháním se zpravidla začínají objevovat u překročení hodinové koncentrace ozonu nad 0,3 ppm. Při koncentracích ozonu vyšších než cca 1,1 mg/m3 (0,51 ppm) jsou silně drážděny oči a horní cesty dýchací, dostavují se bolesti hlavy. Koncentrace vyšší než cca 2,15 mg/m3 (1 ppm) způsobí během několika minut silné dráždění sliznice dýchacích cest, bronchospasmatické stavy a kašel.

Vyšší koncentrace ozonu lze aplikovat pouze bez současné přítomnosti lidí, zvířat a rostlin!

PŘÍPUSTNÉ KONCENTRAČNÍ LIMITY PRO PRACOVNÍ PROSTŘEDÍ

PEL (přípustný expoziční limit) = 0,1 mg O3/m3 tj. 0,05 ppm, 24 hodinová expozice.

NPK (nejvyšší přípustná koncetrace) = 0,2 mg O3/m3 tj. 0,1 ppm, 8 hodinová expozice.

PRVNÍ POMOC PŘI ZASAŽENÍM OZONEM

Při nadýchání postiženého vyvést na čerstvý vzduch. Pokud se zastaví dýchání provést dýchání z úst do úst. Vyhledat lékařskou pomoc. Při zasažení očí opláchnout větším množství vody podobu nejméně 15 minut, při proplachování nadzvednout víčka z důvodu proplachování celého povrchu oka. Vyhledat lékařskou pomoc.

NÁKUPNÍ KOŠÍK

Košík je prázdný