WM PROFI
×
 x 

0

Reklamační řád společností:

WM Profi s.r.o., se sídlem Veslařská 142, Brno 637 00, IČ: 262 99 704, DIČ: CZ26299704, zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 42279.
WM Profi Home s.r.o., se sídlem Veslařská 142, Brno 637 00, IČ: 058 13 051, zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 98239.
WM Profi Life s.r.o., se sídlem Veslařská 142, Brno 637 00, IČ: 058 13 018, zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 98237.
WM Profi Product s.r.o., se sídlem Veslařská 142, Brno 637 00, IČ: 062 13 243, zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 100758.
WM Profi Style s.r.o., se sídlem Veslařská 142, Brno 637 00, IČ: 058 13 085, zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 98241.
WM Profi Trade s.r.o., se sídlem Veslařská 142, Brno 637 00, IČ: 062 13 294, zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 100759.
(dále jen "společnost")

 Vážení zákazníci,

veškeré výrobky nabízené společností splňují požadavky obvyklé jakosti stanovené příslušnými technickými normami platnými v České republice a zároveň jsou za běžných a rozumně předvídatelných podmínek bezpečné (dle zákona č. 102/2001 Sb., o obecné bezpečnosti výrobků a o změně některých zákonů). Pokud vznikne na straně zákazníka důvod k uplatnění reklamace společností prodávaného zboží, upravuje postup zákazníka a společnosti tento reklamační řád. Reklamační řád byl vypracován ve smyslu zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník (dále jen "OZ") a zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele.

I. Obecná odpovědnost za vady

V souladu s platným právním řádem České republiky odpovídá společnost zákazníkům za to, že jimi od společnosti zakoupený výrobek nemá při převzetí vady. Pokud má převzaté zboží nedostatky (např. nemá sjednané nebo oprávněně očekávané vlastnosti, nehodí se k obvyklému nebo sjednanému účelu, není kompletní, neodpovídá jeho množství, míra, hmotnost, nebo jakost neodpovídá jiným zákonným, smluvním nebo i předsmluvním parametrům), jedná se o vady zboží, za které prodávající odpovídá.

II. Odpovědnost za vady při převzetí věci a záruka

Záruka za jakost:

Kupující může u prodávajícího uplatnit nejpozději do dvou let od převzetí zboží podle svého požadavku nárok na bezplatné odstranění vady nebo na přiměřenou slevu z ceny; není-li to povaze vady neúměrné (zejména nelze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu), lze uplatnit požadavek na dodání nové věci bez vad nebo nové součásti bez vad, týká-li se vada pouze této součásti.

Není-li oprava nebo výměna zboží možná, na základě odstoupení od smlouvy může kupující požadovat vrácení kupní ceny v plné výši.

Během šesti měsíců od převzetí zboží se předpokládá, že vada zboží existovala již při převzetí zboží.

Prodávající není povinen nároku kupujícího vyhovět, pokud prokáže, že kupující před převzetím o vadě zboží věděl nebo ji sám způsobil.

U použitého zboží prodávající neodpovídá za vady odpovídající míře dosavadního používání nebo opotřebení. U věcí prodávaných za nižší cenu prodávající neodpovídá za vadu, pro kterou byla nižší cena sjednána. Místo práva na výměnu má kupující v těchto případech právo na přiměřenou slevu.

Zákonná práva z vad:

Prodávající odpovídá za vady vzniklé po převzetí zboží v 24 měsíční záruční době nebo v době použitelnosti uvedené v reklamě, na obalu zboží nebo v připojeném návodu. V této lhůtě může kupující uplatnit reklamaci a podle své volby požadovat u vady, která znamená podstatné porušení smlouvy (bez ohledu na to, jde-li o vadu odstranitelnou či neodstranitelnou):

- odstranění vady dodáním nové věci bez vady nebo dodáním chybějící věci;

- bezplatné odstranění vady opravou;

- přiměřenou slevu z kupní ceny; nebo

- vrácení kupní ceny na základě odstoupení od smlouvy.

Podstatné je takové porušení smlouvy, o němž strana porušující smlouvu již při uzavření smlouvy věděla nebo musela vědět, že by druhá strana smlouvu neuzavřela, pokud by toto porušení předvídala.

U vady, která znamená nepodstatné porušení smlouvy (bez ohledu na to, jde-li o vadu odstranitelnou či neodstranitelnou), má kupující nárok na odstranění vady anebo přiměřenou slevu z kupní ceny.

Vyskytla-li se odstranitelná vada po opravě opakovaně (třetí reklamace pro stejnou závadu nebo čtvrtá pro odlišné závady) nebo má zboží větší počet vad (nejméně tři vady současně), může kupující uplatnit právo na slevu z kupní ceny, výměnu zboží nebo odstoupit od smlouvy.

Prodávající neodpovídá za vady vzniklé v důsledku běžného opotřebení nebo nedodržení návodu k použití.

III. Reklamační řízení

1) Jestliže má zákazník za to, že jím zakoupená věc má vady, je oprávněn věc reklamovat. Rozhodne-li se tak učinit, je v zájmu objektivity reklamačního řízení nezbytné uplatnit reklamaci bez zbytečného odkladu, ihned, jakmile se vada objeví. Případné prodlení při pokračujícím užívání vadné věci může zapříčinit prohloubení vady, znehodnocení věci a může být důvodem k odmítnutí reklamace.

2) Místem pro uplatnění reklamace je jakékoli prodejní místo společnosti v České republice, kde je přijetí reklamace s ohledem na sortiment prodávaného zboží možné, a dále pak sídlo společnosti v Brně, Veslařská 142, PSČ: 637 00.

3) Reklamační řízení může být zahájeno pouze, pokud zákazník předloží kompletní reklamovanou věc a prokáže hodnověrným způsobem její zakoupení od společnosti (nejlépe nákupním dokladem). Reklamovaná věc musí být řádně vyčištěna, zbavena veškerých nečistot a hygienicky nezávadná. Společnost je oprávněna odmítnout převzetí zboží k reklamačnímu řízení, pokud nebude splňovat citované požadavky.

O reklamaci bude v případě, že ji zákazník neuplatní písemně, sepsán zápis, v němž bude uvedeno přinejmenším jméno, příjmení a bydliště zákazníka (v případě právnických osob obchodní jméno, sídlo a IČ), dostatečně určitá specifikace vytýkaných vad a uveden nárok, který zákazník v rámci reklamace uplatňuje. Tyto údaje nemůže zákazník v průběhu reklamačního řízení jednostranně měnit, není-li k tomu oprávněn na základě právního předpisu. Reklamaci uplatněnou při absenci některého z citovaných údajů nelze považovat za řádnou a společnost je oprávněna ji odmítnout, což platí i ohledně reklamací uplatněných písemně.

4) Společnost, resp. jí pověřený pracovník či zástupce, rozhodne o reklamaci ihned a ve složitých případech do tří pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba přiměřená podle druhu zboží potřebná k odbornému posouzení vady. V případě, že reklamace nebude zamítnuta, bude vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději však do třiceti (30) kalendářních dnů od uplatnění reklamace. Vyžaduje-li reklamace provedení komplexního technického šetření reklamované věci, může být po dohodě se zákazníkem tato lhůta prodloužena. Nedojde-li k dohodě ohledně prodloužení lhůty a reklamace nebude v citované třicetidenní lhůtě vyřízena, má zákazník stejná práva, jako by se jednalo o vadu, kterou nelze odstranit.

5) Reklamované věci, u nichž bude zákazníkem uplatněnému nároku vyhověno a reklamace vyřízena formou opravy věci, budou dle dohody společnosti se zákazníkem buď uloženy na oddělení reklamací společnosti, nebo zaslány zákazníkovi poštou.

6) V případě, že si zákazník zboží uložené na reklamačním oddělení nevyzvedne ve lhůtě 30 dnů počítáno ode dne odeslání zprávy zákazníkovi o tom, že opravené zboží je připraveno k předání, je povinen společnosti zaplatit poplatek za uskladnění za každý den prodlení ve výši 10,- Kč, maximálně však 300,- Kč. Společnost je oprávněna poté, co kupujícího prokazatelně e-mailem upozorní a poskytne mu novou přiměřenou lhůtu pro převzetí, zboží vhodným způsobem prodat. Náklady na uskladnění a náklady marného dodání zboží z důvodu nedostatku součinnosti na straně kupujícího v nezbytně nutné výši je společnost oprávněna vůči kupujícímu započíst na výtěžek prodeje.

7) Má-li zákazník za to, že jím uplatněná reklamace nebyla ze strany společnosti řádně vyřízena, může se v souladu s platnými právními předpisy České republiky domáhat nápravy u příslušného orgánu.

8) Uplatní-li zákazník reklamaci písemnou formou, musí tato obsahovat náležitosti uvedené výše. Dále si dovolujeme zákazníkům, kteří se rozhodnou u společnosti zakoupené zboží reklamovat doporučit, aby reklamovanou věc zasílali v původním balení včetně veškerého jejího příslušenství, jinak hrozí nebezpečí poškození věci během přepravy, za kteréžto situace by nebylo možné reklamaci řádně uplatnit. Při zasílání balíku s reklamovaným výrobkem a písemným uplatněním reklamace nepoužívejte prosím dobírkovou poukázku, neboť poštovné je nákladem, který hradí zákazník a zásilka by proto nebyla společností převzata a tudíž ani reklamace řádně uplatněna. Společnost si dovoluje doporučit zákazníkům pro daný účel využívání služby České pošty s názvem Balík do ruky, bez dobírkové poukázky (postup je jednoduchý - na poště vyplníte podací lístek a Vy obdržíte stvrzenku, která bude obsahovat deklarovanou cenu a nákladové číslo balíku). Pokud byla písemně reklamovaná věc zákazníkem zakoupena v rámci zásilkového prodeje prováděného společností a původní zásilka byla doručena jako "křehká", je nutné zaslat reklamované zboží společnosti tímtéž způsobem, neboť i v tomto případě by mohlo při nedodržení citovaného postupu dojít při přepravě k poškození věci, kdy není následně možné reklamaci řádně uplatnit.

IV. Zánik práv z odpovědnosti za vady věci, běh lhůt 

Práva z odpovědnosti za vady věci, pro které platí záruční doba, zaniknou, nebyla-li uplatněna v záruční době. Práva z odpovědnosti za vady u věcí, které se rychle kazí, musí být uplatněna nejdéle v den následující po koupi; jinak práva zaniknou.

Doba od uplatnění práva z odpovědnosti za vady až do doby, kdy kupující po skončení opravy byl povinen věc převzít, se do záruční doby nepočítá. Společnost je povinna vydat zákazníkovi potvrzení o tom, kdy právo uplatnil, jakož i o provedení opravy a o době jejího trvání.

V. Věci použité a věci prodávané za nižší cenu

1. Zakoupí-li zákazník od společnosti věc, která je již při prodeji označena jako použitá nebo u níž je zákazník seznámen se skutečností, že má vadu nebo vady, společnost neodpovídá za vady takové věci, odpovídající míře používání nebo opotřebení, které má věc při převzetí zákazníkem stejně jako za vady, na něž byl zákazník upozorněn.

2. U věcí prodávaných za nižší cenu se záruka nevztahuje na vady, pro které byla nižší cena sjednána.

3. U věcí použitých poskytuje společnost záruku pouze v rozsahu 12 měsíců.

VI. Ustanovení společná a závěrečná

Ve věcech tímto reklamačním řádem neupravených platí primárně smluvní ujednání mezi společností a zákazníkem, a pokud nebude daná otázka řešena ani touto formou, platí ustanovení obecně závazných předpisů České republiky.

Tento reklamační řád vstupuje v platnost dne 01. 01. 2019

* Nezapomeňte prosím, že záruční doba a životnost věci jsou dva různé pojmy. Životnost věci je dána způsobem a intenzitou jejího používání a nemusí být vždy stejná jako záruční doba. To znamená, že při intenzivním používání může být životnost věci kratší než záruční doba.

 

×

TOP